Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Strahov (březen)

V pondělí 9. března 2023 se konalo první jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Strahov. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Přivítání, schválení programu,
 2. Představení projektu TT Strahov zástupcem investora DPP Ing. Jiříkem
 3. Návrhy řešených problému spojených s výstavbou TT Strahov z pohledu jednotlivých subjektů zastoupených v pracovní skupině
 4. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání pracovní skupiny
 5. Různé
 1. Přivítání, schválení programu

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 18.00 hod. zahájil jednání. Představil návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

Pracovní skupinu zřídil radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš jako svůj poradní orgán, jehož smyslem je sdílení informací o připravovaném projektu pro případné podchycení nedostatků, zanesení připomínek, požadavků a informování dotčené veřejnosti.

2. Představení projektu TT Strahov zástupcem investora DPP Ing. Jiříkem

TT Malovanka – Strahov,  délka 1,3 km, v plánu dvě nové zastávky – Koleje Strahov a Stadion Strahov. Přesun zastávky Malovanka v ulici Bělohorská mezi křižovatky s ul. Myslbekova a Vaníčkova. Akce prošla procesem EIA a nyní je ve fázi návrhu projektu, se samotnou realizací stavby se počítá v letech 2025 – 2027.

3. Návrhy řešených problému spojených s výstavbou TT Strahov z pohledu jednotlivých subjektů zastoupených v pracovní skupině + 4. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání pracovní skupiny

 • Ulice Bělohorská – nové tramvajové zastávky budou o kousek přesunuty blíž centru z důvodu souběhu linek a tedy i jednoho přestupního místa.
 • Ul. Vaníčkova – rekonstruována, ve směru dolů samostatný jízdní pruh pro auta, nahoru pojedou auta po kolejích. Ve směru na Strahov oddělená jízda cyklistů od automobilové dopravy.
 • Ul. Diskařská – v případě zjednosměrnění této ulice v její severní části dojde k úpravě dokumentace pro TT Strahov, která bude s jednosměrností počítat.
 • Stadion Strahov – chráněn památkově
 • Vznesen dotaz na možnost zřízení zastávky u stadionu Strahov (ul. Vaníčkova, severní část stadionu) v případě, že by v budoucnu na Strahově vznikla bytová zástavba. Ing. Filip Jiřík (DPP) toto prověří u projektanta. 
 • U zastávky Koleje Strahov se v plánu počítá se zachováním vzrostlých stromů
 • V projektu bude v místech pro přecházení tramvajového pásu u Koleje Strahov navržena komfortnější dlažba.  
 • Vznesen dotaz na možnost částečného vyvýšení jízdního pruhu pro auta v místě zastávky Koleje Strahov. Ing. Filip Jiřík (DPP) prověří.
 • Ul. Bělohorská – příprava na rekonstrukci celé ulice podle koncepční studie – IPR a SUDOP p. Merta
 • Vjezd do ulice Jezdecká – v diskuzi proběhla shoda, aby do/z ul. Jezdecké bylo umožněno jen pravé odbočení. Levé odbočení realizovat v křižovatce s ul. Šermířská, která je s ulicí Jezdecká v areálu kolejí propojena. Návrh na změnu bude prověřen DPP.
 • Zastávky autobusů u konečné tramvaje Stadion Strahov – linka 191 projíždí, končí linka 176 a 149. V budoucnu proběhne elektrifikace linky 191. Snaha o pouhé 3 nástupní hrany.
 • Námět na změnu hlavní a vedlejší trasy v křižovatce Vaníčkova x Diskařská z důvodu plynulosti veřejné dopravy. Pracovní skupina podporuje hlavní z Atletické do Vaníčkovy.
 • Linka 176 – hledá se místo pro její natrolejování po výjezdu z odstavné plochy – návrhem je prostor za přechodem ve Vaníčkově ulici
 • Linka 191 bude projíždět v obou směrech pod trolejemi