Zápis komise pro dopravu a bezpečnost (březen)

Ve čtvrtek 16. března 2023 se konalo druhé jednání Komise pro dopravu a bezpečnosti. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

  1. Schválení zápisu z 1. jednání
  2. Schválení programu jednání
  3. Bikesharing
  4. Projednání dopravní studie k urbanistické studii Nový Sedlec
  5. Různé

Předseda komise Vladimír Šuvarina přivítal přítomné členy a hosty jednání a v 17,00 hod. zahájil jednání komise.

Jednání komise se účastnili hosté z řad veřejnosti a zastupitelů, kteří jsou jmenovitě uvedeni na prezenční listině. Přítomní hosté byli seznámeni s Pokyny pro účast občanů na jednání komisí.

1. Schválení zápisu z minulého jednání.
K zaslanému ověřenému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
hlasování: pro 9 / proti 0 / zdrželo se 0
Usnesení: Komise pro dopravu a bezpečnost schválila ověřený zápis z 1. jednání.

2. Schválení programu 2. jednání KDB.
K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
hlasování: pro 9 / proti 0 / zdrželo se 0
Usnesení: Komise pro dopravu a bezpečnost schválila navržený program 2. jednání.

3. Bikesharing
Zveřejněná data ROPIDu z r. 2022 o provozování bikesharingu ukázala, že MČ Praha 6 v této oblasti pokulhává. Ambicí MČ Praha 6 je zvýšení počtu míst pro půjčování sdílených kol, elektrokol, elektrkoloběžek na krátkou vzdálenost. V rámci stavby TT Dědina bude u každé tramvajové zastávky instalováno množství nových cyklostojanů.

Radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš svolal v dubnu na toto téma jednání s provozovateli bikesharingu. Členové komise byli požádáni, aby vytipovali místa na Praze 6, která by byla vhodná pro zavedení této služby. Byl vznesen požadavek na získání dat o využitelnosti služeb sdílení kol od provozovatelů.

4. Projednání dopravní studie k urbanistické studii Nový Sedlec
Aktuální situaci představil a ukázal na předložených mapách přítomný zástupce občanů Sedlce. Největší problém pro dopravu v Sedlci představuje rostoucí nová bytová výstavba v okolí, která není navázána na zajištěnou dopravní obslužnost směrem do hl. m. Prahy.
Komise se shodla, že předložená studie je nedostatečná a nejsou zde zanesena správná data.

Návrh znění usnesení:
Komise pro dopravu a bezpečnost…
a/ konstatuje, že má vážné pohybnosti o předložené studii dopravního řešení Nový Sedlec
b/ žádá Komisi územního rozvoje o společné jednání o předložené studii
c/ žádá všechny dotčené orgány městské části Praha 6 o důsledné prosazování principu městské hromadné dopravy na prvním místě a umožnění zastavění území až po zavedení tramvajové trati na Suchdol
d/ žádá radního Ondřeje Matěje Hrubeše o dohled nad prosazováním tohoto konceptu
hlasování: pro 9 / proti 0 / zdrželo se 0
Komise pro dopravu a bezpečnost schválila navržené usnesení k předložené studii dopravního řešení Nový Sedlec.

5. Různé
a/ Komise byla informována o proběhlém společném jednání radních pro dopravu MČ 1-10, zástupců TSK, zástupců MHMP a jiných, např. PS. V řešení byla četnost monitorování obsazenosti zón placeného stání, pokutování a vhodné nastavení nové cenové politiky v parkovacích zónách. S TSK proběhnou jednání k nastavení četnosti monitorování a stanovení míst na P6, které budou monitorovány ve zvýšené míře. Podán podnět k oslovení TSK na poskytnutí open dat týkajících se monitoringu obsazenosti zón placeného stání na Praze 6.
b/ Informace o podané žádosti o ustavení Komise – pracovní skupiny pro bezpečnost v silničním provozu
c/ Připomínka o zasílání návrhů na vhodná místa k zavedení bikesharingu.
d/ Informace o pracovních vrstvách v geoportálu Prahy 6.
e/ Termín pro následující jednání KDB bude stanoven dodatečně.