Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu

V pondělí 2. ledna 2023 se konalo první jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:
1/ Přivítání a vzájemné představení členů komise
2/ Seznámení se záměrem a cílem zřízení pracovní skupiny
3/ Současný stav stavby TT – fotodokumentace
4/ Navržená témata k řešení problematiky
– speciální informační web ze strany investora stavby
– potvrzení materiálového standardu – dlážděná nástupiště a oddělovací pás mezi TT a vozovkami
– potvrzení barevnosti a sladění detailů – trakční sloupy, přístřešky na nástupištích, zastávkové sloupky
– vybavení mobiliářem – stojany na kola u smyčky Dědina
– parkování rezidentů v době výstavby TT Dědina – vytíženost ZPS
– elektrifikace linky 191 v ulici Vlastina
– přestupní vazby v zastávce Nádraží Veleslavín + její kultivace
5/ Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise
6/ Různé
– Aktuální informace o dalších stavbách TT na území MČ Praha 6

1/ Zahájení
Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty komise. Následně proběhlo představení všech členů komise.

2/ Seznámení se záměrem a cílem zřízení pracovní skupiny
Pracovní skupina byla ustanovena z iniciativy radního pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše a jejím cílem je řešit věci, které MČ Prahu 6 v rámci dopravy trápí, podchytit případné problémy, které by potenciálně mohly nastat a nalézat řešení pro problémy již vzniklé. Primárně je komise stanovena pro řešení stavby nové tramvajové tratě na Dědinu, která má velký význam pro budoucí návaznost na další rekonstrukce na MČ Praha 6. Bude třeba nastínit hlavní úkoly, které bude nutné aktuálně řešit pro usnadnění běžného fungování občanů Prahy 6 a ke zmírnění velkého zásahu na provoz dopravy v průběhu stavby.

3/ Současný stav stavby TT – fotodokumentace
Předseda komise Ing. Jaromír Prouza předložil členům fotodokumentaci jednotlivých úseků probíhající stavby tramvajové tratě na Dědinu. Zástupce DPP Ing. Filip Jiřík popsal a nastínil, v jaké fázi se jednotlivé úseky na fotografiích aktuálně nachází, jaké problémy v daných úsecích nastaly a jaké kroky byly v návaznosti na dané problémy učiněny. Diskuse proběhla především k připravované rekonstrukci části ulice Evropská, jejíž součástí bude vznik společné zastávky v obou směrech pro autobusy a tramvaj Divoká Šárka v úrovni restaurace McDonald’s, výstavba tohoto prostoru sebou ponese zúžení dopravy, což pravděpodobně přinese větší komplikace v dopravě.

4/ Navržená témata k řešení problematiky
a. speciální informační web ze strany investora stavby
Radní MČ P6 Ondřej Matěj Hrubeš informoval členy o své žádosti, zaslané generálními řediteli Dopravního podniku hl. m. Praha, která se týkala zřízení informačního webu, na kterém by se občané mohli dozvědět, jaké chystané kroky, změny, omezení a výluky DPP v návaznosti na stavební úpravy v daném místě chystá a současně by zde také mohli nahlédnout na vizualizace zrekonstruovaných částí.
Členové se většinově shodli na tom, že občané jsou nedostatečně informováni a především dotčení občané MČ Praha 6 by si zasloužili řádnou informovanost a pomoc k ulehčení ztížených dopravních a životních podmínek.
Vzhledem ke skutečnosti, že na žádost radního Ondřeje Matěje Hrubeše nebylo ze strany DPP doposud reagováno, členové se usnesli na opětovném kontaktování generálního ředitele ve stejné věci a k tomuto kroku byl pověřen radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš.
Zástupce DPP Ing. Filip Jiřík požádal o odložení tohoto kroku o 14 dní. Radní Ondřej Matěj Hrubeš sdělil, že pokud nepřijde odpověď do konce týdne, bude DPP urgovat s odpovědí a spuštěním speciálního webu.

b. potvrzení materiálového standardu – dlážděná nástupiště a oddělovací pás mezi TT a vozovkami
V tomto bodě vznikla diskuse především mezi zástupcem DPP Ing. Filipem Jiříkem, zástupcem společnosti ROPID Ing. Martinem Fafejtou a zástupcem MHMP Ing. arch. Václavem Brejškou. Byl vznesen dotaz na potvrzení jednotné barevnosti trakčních stožárů v barvě RAL 7021 a na povrch všech zastávek z kamene (štípaná pražská mozaika / žula). Odpověď Ing. Filipa Jiříka byla kladná až na zastávku Vlastina, kde se počítá s betonovou zámkovou dlažbou. Vzhledem k degradaci přes 15 let staré betonové zámkové dlažby, která se dnes v ulici Vlastina nachází, byl vznesen dotaz, zda nelze oblast v okolí zastávek Vlastina sjednotit se všemi ostatními zastávkami a udělat jej z kamene, včetně přilehlých chodníků. Ing. arch Václav Brejška navrhnul varianty povrchové úpravy přechodu mezi vozovkou a chodníkem, dotázal se na možnosti výměny betonové zámkové dlažby za kamennou. Dále proběhla informace o detailu vozovky u zastávky Divoká Šárka, kde bude použit avizovaný probarvený asfalt. Ing. Martin Fafejta vznesl obavu, že pokud nebude v místě trati mezi Evropskou a Vlastinou probarvený asfalt, vznikne potenciální nebezpečí zneužívání tohoto tramvajového pásu osobními automobily.
Jednou z připomínek byla kvalita pojížděných tramvajových pásů autobusy PID. Byl vznesen dotaz na životnost živice v obratišti Sídliště Na Dědině, a zda DPP v minulosti uvažoval tento tramvajový přejezd zhotovit z betonu. Ing. Filip Jiřík vysvětlil nevýhody takového řešení a důvod přiklonění se k živičnému povrchu.

Z této diskuze vyvstaly následující úkoly pro zástupce DPP Ing. Filipa Jiříka:
– zjistit, zda by byla možnost instalace kamenné varianty povrchu zastávek Vlastina a případně prověřit možné rozdělení materiálů mezi chodníkem a zastávkou (chodník z betonové zámkové dlažby a zastávka z kamenné mozaiky)
– zjistit, zda bude závlaha travnatého svršku na celé trati, kde bude položen travnatý svršek

Zastávka Sídliště Na Dědině – komise se shodla na požadavku vhodnějšího umístění zastávky a sjednocení zastávky tramvaje s autobusem č. 191 tak, jak to požaduje MČ Praha 6. Výchozí zastávka Sídliště Na Dědině pro linku 225 bude v jízdním pruhu, tak jak je v předložené a zobrazené dokumentaci navrženo. K tomuto kroku je přistoupeno z důvodu manipulace linky 225 před dnešním OC Delta.

c. potvrzení barevnosti a sladění detailů – trakční sloupy, přístřešky na nástupištích, zastávkové sloupky
Ing. arch. Václav Brejška otevřel téma možnosti designu přístřešků, zastávkových sloupků, označníků a mobiliářů a vznesl dotaz, zda je možné získat pro tuto rekonstrukci označníky v černé barvě. Zástupce DPP vysvětlil možnosti následné výměny označníků a systém nákupu a osazení označníků. V případě, že budou nové označníky k dispozici v době otevření tratě, DPP přistoupí k osazení nových označníků. V lednu 2023 ale není nový typ označníku k dispozici.

d. vybavení mobiliářem – stojany na kola u smyčky Dědina
Zástupce HMP Ing. arch. Václav Brejška vznesl dotaz na možnosti povolení cykloboxu a vybudování stojanů na kola u koncových zastávek, které jsou dnes evropským standardem. U Divoké Šárky navrhnul umístit stojany třeba jen na nějakou vhodnou volnou plochu. Zástupce DPP Ing. Filip Jiřík informoval, že na základě jednání zpracoval projektant návrhy stojanů pro kola u všech zastávek, ale v projektu se s nimi nepočítá. Členové se proto dohodli, že Ing. Filip Jiřík obnoví v této věci komunikaci s TSK a předá celou věc k dořešení Ing. arch. Václavu Brejškovi. Současně s touto věcí MČ Praha 6 vypracuje návrhy vhodných míst k vybudování cyklostojanů.

e. parkování rezidentů v době výstavby TT Dědina – vytíženost ZPS
K tomuto bodu proběhla debata o aktuálním stavu parkování v průběhu stavebních úprav, představily se návrhy a řešení. Mgr. Martin Suchan vznesl dotaz na termín dokončení rekonstrukce v návaznosti na možnosti parkování. Současné možnosti parkování ve značně poníženém počtu parkovacích míst jsou velkým problémem a parkovací dům nabral ve výstavbě značný skluz. Harmonogram ponížení a znovuobnovení počtu parkovacích míst bude uveřejněn na webových stránkách DPP.
Radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš seznámil přítomné s poptanou možností vytvořit parkovací místa v ulici Drnovská – areál VÚRV. Tato ulice je bohužel v nevyhovujícím stavu, je zde rozbité osvětlení a celá ulice je tak hodně tmavá a tedy z pohledu dopravy a bezpečnosti nevyhovující. Na druhou poptávanou plochu, která je ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR, bylo bez proběhlého jednání radnímu Ondřeji Matějovi Hrubešovi doručeno rovnou zamítavé stanovisko. Radní informoval, že na základě dat ze zón parkovacího stání nejsou zcela vyčerpány parkovací kapacity v severní části sídliště.

f. elektrifikace linky 191 v ulici Vlastina
Ing. Martin Fafejta hovořil o budoucích záměrech Pražské integrované dopravy v dotčené lokalitě. Zmiňován byl projekt železnice do Kladna a na letiště a bytová výstavby v prostoru mezi ulicemi Vlastina a U Prioru. Popsal důvodu, proč ROPID trvá i po zprovoznění tramvajové trati na Dědinu na trasování linky 191 ulicí Vlastina a nikoliv po Evropské. Důvody byly shrnuty do níže uvedených bodů:
– silný dopravní vztah Dědina – Petřiny – Praha 5 převažující nad vztahem Dědina – metro A (Veleslavín)
– spádová Waldorfská škola Dědina pro Liboc se 750 žáky
– největší ZŠ na Praze 6 s dalším plánovaným rozšířením z důvodu developerské výstavby v okolí (FINEP, Central Group)
– u zastávky Vlastina se nachází další ZŠ
– zdravotní středisko Dědina u zast. Sídliště Na Dědině
– spádová pošta pro celou Ruzyni, pro Bílou Horu a Malý Břevnov
– azylové centrum Vlastina
– Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina u zastávky Sídliště Na Dědině
– eliminace přecházení frekventované ulice Evropská
– spádová poliklinika pro Dědinu se nachází na Petřinách
– spádová nemocnice pro Dědinu je ÚVN
– oblast ulice U Prioru má velký potenciál s růstem developerských ploch
– jsou vedeny diskuse s Central Groupem o průchodu linky 191 skrz areál (5500 obyvatel), případně se společností Geosan ve vedlejším projektu
– vazba Sídliště Na Dědině – nová žel. st. Praha – Liboc

Na základě výše uvedených bodů vyjádřil Ing. Martin Fafejta obavy nad bateriovým provozem v úseku Sídliště Petřiny – Dlouhá Míle. Obecný princip parciálních trolejbusů aplikovaný v jiných městech ČR počítá s maximalizací trolejových stop v neprospěch úseků s provozem na baterie. Baterie časem degradují, pracují hůře v lokalitách s častými výkyvy teplotních podmínek a silným provozem IAD. Byť vysoutěžený projektant společnosti Pragoprojekt potvrdil schopnost zvládnout výše uvedený úsek čistě v bateriovém režimu, zároveň vyjádřil jisté obavy, zda to nebude mít vliv na delší dobíjecí časy na konečné zastávce Letiště. V takovém případě by došlo ke zhoršení produktivity linky 191 a nutnosti zvýšených provozních nákladů. V této souvislosti považuje Ing. Martin Fafejta za vhodné udělat v rámci výstavby TT Dědina maximální možnou připravenost pro budoucí protažení trolejové stopy v úseku současných zastávek Dlouhá Míle – Vlastina, časem dále až po zastávku Nádraží Liboc. Tato příprava bude vhodná pro další schválený projekt elektrifikace linky 225 a pro minimalizaci výkopových prací v lokalitě dotčené současnou stavbou TT Dědina a pro případnou minimalizaci výluk tramvajové dopravy.
Ze vzešlé diskuze došlo k rozdělení úkolů. Zástupce DPP prověří nosnost sloupů pro trolejové vedení, které by v budoucnu bylo společné pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu v ulici Vlastina. Ondřej Matěj Hrubeš prověří možnost instalace trakčního vedení pro trolejbusy v ulici Drnovská, kde bude v souvislosti s výstavbou tramvajové tratě přidáno veřejné osvětlení a ulice projde rekonstrukcí. V tomto případě nejde o součást stavby TT a DPP není investorem veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu bylo domluveno ověření ze strany Ondřeje Matěje Hrubeše.

g. přestupní vazby v zastávce Nádraží Veleslavín + její kultivace
Přestože Ing. Martin Fafejta vyjádřil projektu TT Dědina maximální podporu, vnímá v celém projektu jedno slabé neřešené místo, a to přestupní uzel Nádraží Veleslavín. Z pohledu cestujících bude přestup oproti dnešku vnímán velmi negativně, a to na základě níže uvedených bodů:
– přestup METRO – TRAM je delší než současný přestup METRO – BUS
– na přestupu z centra chybí eskalátor z vestibulu na zastávku tramvaje
– při přestupu do centra je nutné překonat přechod se SSZ přes frekventovanou ulici Evropská
– příchod od výtahu na zastávku TRAM z centra vede přes 3 světelně řízené přechody
– současná autobusová zastávka je zastřešena v celé délce nástupiště, tramvajová zastávka má pouze nedostatečně velký přístřešek
– současná zastávka BUS je chráněná gabionovou zdí před větrem
– na zadní polovině tramvajové zastávky z centra chybí ochrana před znečištěním z vozovky od projíždějících automobilů
– v případě velkých zpoždění tramvají od Hostivaře, případně Barrandova chybí sdružená zastávka s linkou 119 pro alternativní možnost cestování do oblasti Dědina

Na základě výše uvedených skutečností si Ing. Martin Fafejta uvědomuje nemožnost některé prvky realizovat z důvodu technických a finančních. Proto se za ROPID přiklání k následujícím zlepšením:
– zkrátit zastávky TRAM Nádraží Veleslavín ze současných cca 70 m na cca 35 m pro zkrácení přestupní délky
– s výstavbou nových přístřešků TMHP přisunout tyto přístřešky blíže k výstupu z metra a postavit minimálně 2 velké
– realizovat na zastávku ZC odjezdový panel
– Ing. arch. Václav Brejška se přimlouvá s realizací výše uvedených změn změnit povrch nástupiště z živičného povrchu na kamennou dlažbu

Členové komise se shodli na výše uvedených bodech.

DPP vyjádřil vůli ke zkrácení přestupní trasy mezi zastávkou a metrem a představil plán na toto zkrácení a výměnu dotazovaných přístřešků a označníků.
Ing. arch. Václav Brejška se ujal úkolu vznést dotaz na THMP, jak jsou v tomto úseku plánované zastávky, a bude se snažit zajistit, aby toto THMP zanesla do projektu ve zkrácené podobě. Současně ověří, v jakém stavu je tento projekt. Následně se dotázal Ing. Filipa Jiříka, na možnost položení povrchové mozaiky v tomto místě.
Zástupce ROPID Ing. Martin Fafejta vznesl dotaz, zda by u případné úpravy nového povrchu zastávky ZC byla možná finanční spoluúčast ze strany MČ Praha 6 obdobně jako u zastávky Průběžná, jejíž kultivaci z velké části hradila MČ Praha 10.

5. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise

MČ Praha 6 (radní Ondřej Matěj Hrubeš)
– opětovně kontaktovat generálního ředitele DPP ve věci zřízení informačního webu k rekonstrukci tramvajové trati na Dědinu.
Zástupce DPP Ing. Filip Jiřík požádal o odložení tohoto kroku o 14 dní.
Radní Ondřej Matěj Hrubeš sdělil, že pokud nepřijde odpověď do konce týdne (8.1.), bude DPP urgovat s odpovědí a spuštěním speciálního webu.
– prověřit možnost osazení trolejového vedení na sloupy veřejného osvětlení, které se budou instalovat v souvislosti s rekonstrukcí ulice Drnovská. Tato investiční akce není v režii DPP.
– vypracuje návrhy vhodných míst k vybudování cyklostojanů
– projednat s odborem dopravy MČ Praha 6, zda by nebylo vhodné zkultivovat novou zeď u ministerstva obrany např. formou výtvarného grafity

DPP (Ing. Filip Jiřík)
– obnovit komunikaci s TSK ve věci vybavení tramvajové smyčky Dědina stojany na kola a předá celou věc k dořešení Ing. arch. Václavu Brejškovi
– zjistit, zda by byla možnost kamenné varianty povrchu chodníků a prověřit možné rozdělení materiálů mezi vozovkou a chodníkem
– zjistit, zda bude závlaha travnatého svršku v celé délce, kde bude tráva instalována
– prověřit, zda v úseku tramvajové tratě v ulici Vlastina mají plánované trakční stožáry s výložníky únosnost na budoucí zavěšení trolejových stop pro trolejbusy linek 191 a 225.

MHMP (Ing. arch. Václav Brejška)
– vznést dotaz na THMP, jak jsou v úseku Nádraží Veleslavín plánované zastávky, a pokusit se zajistit, aby THMP zanesla do projektu zkrácení přestupní trasy mezi metrem a povrchovou zastávkou. A současně ověřit, v jakém stavu je daný projekt

6. Různé
Zástupce ROPID Ing. Martin Fafejta vznesl dotaz na radního MČ Praha 6 Ondřeje Matěje Hrubeše, zda by nechtěla MČ Praha 6 novou zeď u ministerstva obrany zkultivovat např. nějakým výtvarným dílem. Existuje obava o nelegálním grafitti, které vrhne negativní stín na celý projekt TT. Tato zeď bude majetkem Agentury pro hospodaření s majetkem. A v návaznosti na toto téma vznesl návrh ke zvážení, zda se MČ Praha 6 nechce chopit zkulturnění významných dopravních míst na Praze 6 (konkrétně např. zastávka Dědina, plánované smyčky Strahov) a oživit je nějakými uměleckými díly jako jsou sochy, designové dětské prvky, plastiky, grafity.
Ing. Filip Jiřík doplnil toto téma informací, že je nyní ještě šance navrhnout cokoliv, co by mohlo být uprostřed smyčky nově plánované TT Strahov.

Ing. arch. Václav Brejška informoval o rekonstrukci smyčky Bílá Hora, představil náhled na chystaný projekt a nastínil jeho úskalí. Nyní je tento projekt ve fázi investičního návrhu TSK.
Ing. Filip Jiřík podal návrh na společné jednání členů komise nad připravovaným projektem strahovské smyčky.

Ing. arch. Václav Brejška vznesl dotaz na zástupce DPP Ing. Filipa Jiříka k připravovanému projektu TT Suchdol. Jaký je plán v připravovaných krocích? Informoval, že zatím nedoběhla změna územního plánu. Protože se jedná o nejdůležitější připravovanou dopravní trať, byl vznesen požadavek na architekta, který by zajistil urbanistickou podobu celé tratě, tímto úkolem pověřil Magistrát HMP Dopravní podnik Praha. Ing. Filip Jiřík informoval členy komise, že přestože disponují vlastními zdroji, které by byly schopny takovou studii zpracovat, bude vyhlášena veřejná zakázka na celý projekt včetně architekta.


Termín konání: 02. 01. 2023 (17:00 – 19:30)

Přítomni: Ing. Jaromír Prouza, Ing. Lukáš Novák, Mgr. Martin Suchan,
Ing. Martin Fafejta, Ing. Filip Jiřík, Ing. Arch. Václav Brejška
Omluveni: –
Hosté: Ondřej Matěj Hrubeš