Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Strahov (duben)

Ve čtvrtek 18. dubna 2023 se konalo první jednání Pracovní skupiny k tramvajové trati na Strahov. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

  1. Přivítání, návrh programu a průběhu setkání
  2. Návrhy řešených problému spojených s výstavbou TT Strahov z pohledu jednotlivých subjektů zastoupených v pracovní skupině
  3. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání pracovní skupiny
  4. Různé

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 18.05 hod. zahájil jednání. Představil návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

MČ Praha 6 nemá v současné chvíli žádné podněty k řešení.

DPP

Projektant má zadán termín pro finalizaci projektu dle nových rozhodnutí o velkorysejším uspořádání některých míst a šířky jízdních pruhů. Největší změna v projektu nastane v Bělohorské ulici – zastávka Malovanka – projektován bude širší jízdní pruh i chodník a pokud se v projednání projektu podaří úspornější varianta, tak bude rozšířena zastávka.

Cílem DPP je co nejrychleji poslat návrh dokumentace ke společnému povolení k vyjádření na všechny dotčené orgány včetně MČ Praha 6.

SE1 – poděkování za vstřícný přístup jednotlivých subjektů, informace o architektonickém podchycení projektu TT Strahov. Předpokládá v budoucnu tlak na rozvoj oblasti Strahova, který může zavedení TT na Strahov spustit.