Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu (duben)

Ve čtvrtek 18. dubna 2023 se konalo čtvrté jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Přivítání, schválení programu
 2. Informace o aktuálním průběhu stavby, dotazy ze strany občanů Prahy 6

Rozsah oprav povrchů komunikací na objízdné trase náhradní autobusové dopravy a

vozidly podílejících se na stavbě

Kontrola dodržování dopravních předpisů ze strany MP

 1. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů
 2. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise
 3. Různé
 1. Přivítání, schválení programu

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 17.00 hod. zahájil jednání. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda komise informoval o společném jednání předsedů Komisí-pracovních skupin.

 1. Informace o aktuálním průběhu stavby, dotazy ze strany občanů Prahy 6

Členové komise-pracovní skupiny byli seznámeni s aktuálním stavem TT Dědina prostřednictvím fotografií pořízených v neděli 16. 04. 2023.

 • Zastávka Nádraží Veleslavín ve zkrácené testovací verzi je otevřena od soboty 15. 04. 2023, zatím s dobrým ohlasem na zkrácenou variantu. Ke snaze změnit asfaltovou dlažbu za mozaiku a k dalšímu vylepšení bude třeba zajistit náležitosti povolovacího řízení, k tomuto proběhne v příštím týdnu jednání. V optimistické variantě by mohla být zastávka vylepšena do konce října.
 • Divoká Šárka – v rámci výluky se podařilo zachovat obě tramvajové linky 20 a 26, nadále zůstane i zastávka Vozovna Vokovice pro linku 119 a 225.

Proběhla diskuse k aktuálnímu stavu smyčky, povrchu chodníků, informace o snaze zrychlit tramvaje v přímém směru, které se nepodařilo zajistit.

 • Uvedení do provozu částí severních vozovek na ul. Evropská se posunuje z 15. 05. 2023 na 24. 05. 2023
 • Stromová alej podél TT – dle dendrologických posudků (jeden byl zpracován na základě stížnosti občanky Prahy 6), které byly zpracovány DPP, připravoval DPP stavbu TT Dědina se zachováním vzrostlých stromů. Po zahájení stavby dalo TSK podnět k dalšímu dendrologickému posudku s výsledkem nutného pokácení 23 stromů. Ke stanovení výsledného kroku budou probíhat jednání mezi TSK, MČ Prahy 6 a DPP.
 • Zastávka Sídliště na Dědině – probíhá proces směřující k doplnění zastávky o přístřešek.
 • Evropská ulice – chybějící dopravní značení instalováno
 • Dotaz občana na špatný stav komunikace v ulici U silnice – stejný dotaz obdržel i DPP, který k tomuto členy informoval, že stav ulice před zahájením stavby nebyl dobrý a s následnou stavbou se ještě zhoršil. DPP v rámci oprav po ukončení stavby počítal i s touto ulicí. Ke zhodnocení stavu ulice proběhne v horizontu 14 dní místní šetření za účasti DPP, MČ Praha 6, TSK a zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby má povinnost po jejím dokončení opravit komunikace, které svojí technikou poškodil. Proběhla shoda na tom, že celá ulice by si zasloužila opravu.
 • Zastávka U Džbánu – stížnost občana na chybějící přechod v zatáčce, kde chodí děti ke škole. Důvodem chybějícího přechodu je pravděpodobně zóna 30km/h. Zjištění možnosti zřízení přechodu pro chodce si vzal za úkol radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš.
 • Informace k připravovaným dopravním omezením v rámci stavby TT Dědina:
  • od 15. května – uzavření severní části vozovky z ulice Vlastina, linka 108 se zkrátí a linka 191 zde bude stále v provozu.
  • během 2/2 srpna – uzavření křižovatky Drnovská x Vlastina
 • Další dotazy občanů:
 • Bude po vzoru uzavření pravé části Vlastiny ulice ve směru ke kasárnám také uzavřena její levá část, a zda bude zrušené parkování, které je zakreslené na zaslané fotografii?
 • členové upozornili na neaktuálnost zaslaných dokumentů, které byly prezentovány také na Dědinské partě
 • parkování se rušit nebude, do 15. května by se měla postavit jižní vozovka, kam se následně převede autobus a od 15. května se uzavře severní část vozovky.
 • Úsek U silnice x Mladčina – původně plánovaný parkovací pruh byl vypuštěn již ve finálním výkresu z důvodu zamítnutí žádosti investora stavby (DPP) o posunutí zdi Ministerstvem obrany v plánované míře.

 • Parkovací dům – v tuto chvíli DPP počítá, že budou schopni dodržet termín a předat prostor pro stavbu do 31. května 2023. Výběrové řízení na zhotovitele parkovacího domu není uzavřeno.

3. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů

  Aktualizované mapy s monitoringem obsazenosti zón placeného stání v oblasti Ruzyně – Liboc za období březen ukazují, že obsazenost parkovacích míst především v severní části dané oblasti stoupá, ale kapacitně je to stále dostačující. Monitoring za další období bude členům k představení na následném jednání.

  Cyklostojany – vytipovaná místa jsou zaneseny v geoportálu Prahy 6, jejich realizace je v řešení.

  Výtvarné graffiti na nové zdi – předáno Odboru kultury MČ P6, aby se v této věci angažovala u Ministerstva obrany, stále v řešení.

  4. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise

  • Zjištění možnosti zřízení přechodu pro chodce u zastávky U Džbánu v ulici U silnice – řeší radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš.

  Předseda komise poděkoval přítomným členům za účast a v 18 hod. jednání ukončil.