Zápis komise pro dopravu a bezpečnost (prosinec)

V úterý 19. prosince 2023 proběhlo 4. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost RMČ Prahy 6. O čem se na tomto setkání jednalo si můžete přečíst v následujícím přepise Zápisu z jednání.

PROGRAM:
1) Schválení zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu jednání
3) Návrh obecně závazné vyhlášky HMP o místním poplatku za povolení k vjezdu
motorových vozidel do vybraných míst a částí měst

Předseda komise Vladimír Šuvarina přivítal přítomné členy a hosty a v 15:00 hod. zahájil
jednání komise.

1/ Schválení zápisu z minulého jednání
K zaslanému ověřenému zápisu byla vznesena připomínka ohledně doplnění hostů,
konkrétně Lukáše Pokorného a Tomáše Pižla. Zápis bude doplněn a zaslán společně se
zápisem z dnešního jednání. Další připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
hlasování: pro 6 / proti 0 / zdrželo se 0
Usnesení: Komise pro dopravu a bezpečnost schválila ověřený zápis z 3. jednání.

2/ Schválení programu 4. jednání KDB
K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
hlasování: pro 6 / proti 0 / zdrželo se 0
Usnesení: Komise pro dopravu a bezpečnost schválila navržený program 4. jednání.

3/ Návrh obecně závazné vyhlášky HMP o místním poplatku za povolení k vjezdu
motorových vozidel do vybraných míst a částí měst

Dle návrhu vyhlášky má výběr poplatku napomoci limitovat tranzit motorových vozidel v
konkrétních částech obce – Praha 1, Smetanovo nábřeží a Praha 1, Karmelická. K návrhu
vyhlášky proběhla diskuze. Všichni členové se shodli, že navržené opatření bude přínosem a
z jejich strany je podporováno.
USNESENÍ:
– Komise pro dopravu a bezpečnost žádá HMP, aby zajistilo kompenzaci zvýšení
dopravní zátěže na území MČ Praha 6 vhodným způsobem.
— Komise pro dopravu a bezpečnost žádá o přenastavení programu řízení
vjezdu do tunelů městského okruhu tak, aby nevznikaly kolony před
vjezdy tunely (křižovatky Prašný most a Malovanka)
— Komise žádá omezení kapacit pro IAD na vjezdech do území MČ Praha 6
ze Středočeského kraje vhodným způsobem např. statickými, lépe
dynamickými, světelnými závorami (resp. zkrácení volna na současných
SSZ ve směru do centra). Jedná se především o ulice Podbabská,
Evropská, Karlovarská, Horoměřická.
– Komise žádá HMP o zvážení zavedení místního poplatku pro tranzitní dopravu
v rezidenčních částech MČ Praha 6 – např. Ořechovka, Malý Břevnov.
hlasování: pro 6 / proti 0 / zdrželo se 0

Na závěr došlo k diskuzi ohledně předávání informací k dopravě a jednání KDB (interpelace
na jednání Zastupitelstva MČ P6 ze dne 18.12.2023). Pan radní Ondřej Matěj Hrubeš sdělil,
že veškeré informace k dopravě jsou podávány na webových stránkách MČ P6, webu
dopravni6.cz, na facebooku MČ P6, v podcastech, ve videích… Členové se shodli, že
komunikace a informovanost je dostačující.

Zdroj: Praha 6