Zápis z jednání pracovní skupiny BESIP (září 2023)

V úterý 26. září 2023 se konalo první jednání Komise-pracovní skupiny BESIP. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

1. Zahájení setkání, představení členů komise.

2. Podněty k řešení ze strany pana radního Hrubeše.

3. Podněty k řešení ze strany členů komise.

4. Různé.

  1. 1. zahájení

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 16.00 hod. zahájil jednání. Členové se vzájemně představili a nastínili své problematické okruhy, které by rádi diskutovali na jednáních komise BESIP. Předběžně bylo dohodnuto svolávání jednání komise v úterý / čtvrtek v odpoledních hodinách (13,14).

2. Podněty k řešení ze strany radního pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše

I. Vytvoření použitelné a smysluplné sítě sdílených dopravních prostředků s umístěním parkovacích míst na silnici. První takový celek připravuje odbor dopravy MČ Praha 6 na Dědině v rámci stavby nové tramvajové trati a v oblasti Petřin.

II. Provést analýzu stavu současných páteřních cyklotras. Zjistit nedostatky a řešit propojení chybějících úseků.

III. Zpracovat přehled ulic, ve kterých dochází nejčastěji k parkování na chodníku. Cílem bude instalovat na nejhorších místech flexisloupky.

3. Podněty k řešení ze strany členů komise

I. Nedostatečně přizpůsobené komunikace pro pohyb zdravotně omezených občanů, absence prostředků pro pohyb jako jsou zvukové signalizace, bezbariérovost. K tomuto tématu bude podán podnět na Komisi RHMP pro pěší a bezbariérovost a projednána možnost zajištění dostatečně bezpečného prostředí pro handicapované spoluobčany.

II. Rozšíření zón 30. Podán podnět na konkrétní prodloužení prostoru před novou budovou ZŠ v ulici Ruzyňská s vyznačením značky B20a nejvyšší povolená rychlost 30. V okolí škol není s takovou úpravou problém, ve sběrných ulicích, kterou ulice Ruzyňská je, může být takové snížení v rychlosti v delším úseku značně problematické. MČ společně s Policií ČR provede místní šetření a následně rozhodne o případné úpravě rychlosti.

III. Umístění sloupků v ulici Československé armády. Místo sloupků jsou schválené žulové kostky s předpokládanou instalací do konce roku.

IV. Obnova značení zón placeného stání. Otázka možné výměny značení barvou, které rychle mizí, za použití plastového značení. Bude projednáno s TSK.

V. Odbor dopravy má připravené plány na stavební úpravy v rámci projektu BESIP, které by bylo možné ihned realizovat. Otázka možností financování těchto úprav z prostředků MČ Praha 6.

VI. Rekonstrukce Bubenečského nádraží. Předpoklad zvýšené fluktuace lidí, především ve večerních hodinách z důvodu budoucího klubového a volnočasového zaměření objektu. Diskuze nad variantami dopravního opatření, která zajistí bezpečnější pohyb lidí na komunikaci kolem objektu.

VII. Program BESIP. Miroslav Sachl (ODŽP) zašle členům komise seznam akcí projektu BESIP a současně je požádal o zasílání podnětů a návrhů, které by bylo vhodné do seznamu zařadit. Návrhy akcí projektu BESIP budou zaneseny do geoportálu MČ Prahy 6.

VIII. Informace o schválené akci v rámci projektu BESIP, a to přisvětlení přechodů v ulici Ankarská a Šantrochova na Praze 6.

Předseda komise poděkoval přítomným členům za účast a v 17 hodin.