Zápis z jednání pracovní skupiny BESIP (listopad 2023)

V úterý 21. listopadu 2023 se konalo druhé jednání Komise-pracovní skupiny BESIP. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Zahájení setkání
 2. Zhodnocení rekonstrukce ulic Vlastina a Drnovská s ohledem na zprovozněnou
  tramvajovou trať (zkušenosti a podněty členů)
 3. Páteřní cyklotrasy – nedostatky a chybějící propojovací úseky
 4. Podněty k řešení ze strany členů komise
 5. Různé

 1. Zahájení setkání
  Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 14.00 hod. zahájil jednání.
 2. Zhodnocení rekonstrukce ulic Vlastina a Drnovská s ohledem na zprovozněnou tramvajovou trať

V řešení bylo neexistující souvislé spojení legalizovaných chodníků ulice Vlastiny a cyklostezky
podél ulice Evropská (trasa A 160 a A 163). Další diskuze k tomuto bodu bude možná až na
základě zaslaných podkladů z ODŽP o definitivních dopravních řešeních v tomto místě.

3. Páteřní cyklotrasy – nedostatky a chybějící propojovací úseky

a/ HMP připravuje zadání tzv. funkčních cyklistických celků, které má za cíl pospojovat úseky
do souvislé chráněné trasy. Území Prahy 6 se týkají celky A7 Dejvice a A6 Veleslavín. V obou
případech jde převážně o koordinaci záměrů, u A6 jde o koordinaci se stavbou železniční
trati na Kladno a u A7 o revitalizaci parků a další úpravy.

— Členům komise BESIP bude rozeslána mapa s návrhem propojení těchto
cyklistických tras do souvislých celků.
— Komise-PS BESIP MČ Praha 6 požádá MHMP o podklady k těmto připravovaným
tiskům.

b/ Neoficiální cyklotrasy na území Prahy 6 – spojení Drnovské přes most, podél pražského
okruhu na letiště a cesty směr Středočeský kraj. Komise řešila možnosti zhotovení těchto
cyklostezek v rámci vypořádání stavby železniční tratě na letiště, v rámci stavby pražského
okruhu a v návaznosti na cesty do středočeského kraje vlastníka komunikací.

— Radní Ondřej Matěj Hrubeš zjistí podrobnosti a možnosti společné koordinace MČ
Praha 6 s MHMP o vypořádání se v rámci uvedených akcí.
— ODŽP, Miroslav Sachl – ve věci cyklotras do středočeského kraje zjistí a osloví
vlastníka komunikací.

4. Podněty k řešení ze strany členů komise

I. Informace o proběhlém jednání radního O. M. Hrubeše se zastupitelkou HMP Bárou
Soukupovou k cyklotrasám na Praze 6

II. Propojení trasy A7 s ulicí Jugoslávských partyzánů u přejezdu k pomníku Nikoly Tesly
— radní Ondřej Matěj Hrubeš osloví s tímto bodem HMP v souvislosti s připravovanou
akcí na spojení cyklotras do funkčních celků

III. Sestavení sítě pro cykloparkování. Je nutné mít připraveno před hlavní sezónou provozu
sdílených kol. Je třeba tato místa vymezit a ukotvit např. v memorandu s provozovateli
sdílených kol, kteří by tyto místa zanesli do své uživatelské sítě a mimo tuto síť zajistili
pokutování neukázněných uživatelů.

— Do 30. 11. 2023 – Miroslav Sachl zajistí předání podkladů pro sestavení sítě, které
ODŽP k tomuto bodu má, předsedovi komise Jaromíru Prouzovi.
— Do 10. 12. 2023 – předseda Komise-PS BESIP na základě podkladů z ODŽP a
z geoportálu Prahy 6 zakreslí do mapy v MAPY.cz místa, která jsou shledána jako
vhodná pro cykloparkování a rozešle členům komise k připomínkování.
— Do ½ prosince 2023 proběhne vyjádření členů komise.

Vzhledem k náležitostem, které tento projekt bude vyžadovat, proběhne snaha zajistit
alespoň virtuální zprovoznění sítě parkovacích míst u provozovatelů se začátkem hlavní
sezóny, tj. březen/duben 2024. Samotná realizace značení proběhne na etapy po schválení
sítě, vymezení parkovacích ploch a po individuálním posouzení, zda se bude jednat o
cyklostojany, vodorovné dopravní značení na chodnících nebo v parkovacích zálivech.

— 1. etapa do konce roku – Dejvice + Bubeneč a stabilizace Petřin a Dědiny
— 2. etapa v novém roce – ostatní části Prahy 6

5. Různé
I. Akce BESIP 2024 – Miroslav Sachl informoval členy, že podání podnětů k zařazení do
programu BESIP 2024 je nutné do ledna nového roku a vyzval přítomné k zaslání
případných podnětů co nejdříve.
II. Proběhla diskuze nad variantami dopravního značení, které by zpomalilo cyklisty a bruslaře
na pěším chodníku u DDM. V návaznosti na informaci, že toto značení nepodléhá
schvalování, vyvstala otázka jeho zajímavého grafického zpracování.
— Miroslav Sachl nechá zpracovat náhledovou variantu šachovnice a poptá nabídku
vhodných materiálů k zakreslení.

Zdroj: MČ Praha 6