Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu (červen)

Ve středu 14. června 2023 se konalo páté jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Přivítání a návrh programu a průběh setkání
 2. Aktuální stav zkušebního provozu zkrácení tramvajových zastávek Nádraží Veleslavín
 3. Smyčka Divoká Šárka
 4. Aktuální hodnocení výstavby TT spojené s návštěvou stavby TT
 5. Kontrola/konzultace k dotazům ze strany občanů Prahy 6
 6. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů
 7. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise
 8. Různé.
 1. Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 17.00 hod. zahájil jednání na tramvajové zastávce Nádraží Veleslavín ve směru na Divokou Šárku.

I přes neusnášeníschopnost komise se členové dohodli, že si projdou trasu TT na Dědinu a zhodnotí aktuální stav stavby.

 1. Aktuální stav zkušebního provozu zkrácení tramvajových zastávek Nádraží Veleslavín

Členové komise byli informování zástupcem ROPIDu, že Dopravní podnik Praha (DPP) odmítá trvalé zkrácení zastávky Nádraží Veleslavín. Vzhledem k žádosti MČ a organizátora ROPID týkající se především zkrácení zastávky, dále není reálné uskutečnit jakoukoliv další revitalizaci zastávky (výstavba velkých přístřešků, digitální odjezdové panely, instalace zábradlí s výplní a změna povrchu nástupiště. Všechny uvedené věci jsou přímo odvislé od polohy označníku, kterým by bylo docíleno zkrácení zastávky. Na výzvu ROPID ke zdůvodnění zamítnutí revitalizace a zkrácení zastávky bylo technickým úsekem DPP sděleno, že tam dochází ke zpožďování tramvajových souprav při výjezdech a zátazích do vozovny, což naopak dopravní úsek DPP nepotvrdil. Na základě těchto rozdílných postojů v rámci DPP požádal ROPID o oficiální vyhodnocení zahrnující zpoždění spojů, které vyjíždějí z vozovny Vokovice na pravidelné linky. Toto vyhodnocení by mělo být porovnáno se skutečný stavem ještě před zkušebním zkrácením zastávky. Doposud tento dokument ROPID neobdržel a z toho je usuzováno, že do oficiálního termínu zprovoznění TT Dědina, který je 23. 10. 2023, není reálné zprocesovat stavební povolení.

Na základě této skutečnosti členové Komise – pracovní skupiny pro TT Dědina pověřili radního Ondřeje Matěje Hrubeše, aby za MČ Praha 6 požádal o oficiální informace Ing. arch. Václava Brejšku, poradce náměstka primátora HMP a člena komise k TT Dědina, v jakém stavu je příprava modernizace zastávky a zda s tím MHMP nadále počítá.

 1. Smyčka Divoká Šárka

Smyčka od doby zahájení provozu stávající úpravy smyčky nemá žádné změny. Proběhlá krátká diskuze nad finálním stavem okolních povrchů komunikací. Již dříve bylo zástupce DPP sděleno, že uváděná komunikace nebyla součástí projektu.

 1. Aktuální hodnocení výstavby TT spojené s návštěvou stavby TT

Proběhla pěší návštěva stavby TT, kde vzhledem k omluvě zástupce DPP nebylo možné ihned pokládat dotazy, na základě této zkušenosti Komise – pracovní skupina pro TT Dědina pověřila radního Ondřeje Matěje Hrubeše, aby požádal DPP, aby v případě, kdy se nemůže účastnit jednání jejich zástupce Ing. Filip Jiřík, byl za DPP byl vyslán jiný zástupce, který se jednání zúčastní.

Komise – pracovní skupina pro TT Dědina pověřila radního Ondřeje Matěje Hrubeše vznést na DPP následující dotazy:

– kolik stromů v současné chvíli počítá DPP vykácet podél tramvajové trati Dědina v ulici Vlastina
– proč nelze v současné chvíli instalovat v ulici Drnovská a Vlastina stožáry veřejného osvětlení, které by mohli být v budoucnu sdružené se stožáry trolejového vedení

5. Kontrola/konzultace k dotazům ze strany občanů Prahy 6

Během setkání proběhla kontrola, zda probíhají stavební úpravy dle projektu. Od minulého setkání komise – PS byla zaznamenána obava obyvatel Dědiny, zda budou zanechány přejezdy v ulici Vlastina do ulic Mladčina, Častavina a Hodčina

 1. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů

Sledované úkoly bez změn

 1. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání

Vzešlé úkoly jsou přiřazeny a uvedeny výše.

Předseda komise poděkoval přítomným členům za účast a v 19 hod. jednání ukončil.