Připomínky Prahy 6 k výstavbě trati Ruzyně-Letiště a terminálu Dlouhá míle

Městská část Praha 6 podporuje výstavbu železnice v rámci celkového záměru modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Vznik nové železniční zastávky Dlouhá míle s navazujícím prostorem je s městskou částí průběžně konzultována a předkládaná řešení převážně akceptují požadavky městské části.

Praha 6 doporučuje již v první etapě navýšit kapacitu P+R na minimálně 1911 parkovacích míst. Nezbytným předpokladem je napojení nově vytvořených parkovacích ploch na Pražský okruh.

Stanici metra Veleslavín, jako přestupního uzle bez propojení na Masarykovo nádraží nepovažuje Praha 6 z dlouhodobého hlediska za udržitelné.

Zároveň v souladu s HMP doporučujeme řešit II. etapu tramvajové trati od dočasného ukončení ze zastávky Dědinská, s novým mostem přes SOKP až po dočasné ukončení v severní části terminálu, jak navrhovaný záměr předpokládá. Výsledkem by měl být hotový dopravní přestupní uzel, který považuje městskou část Praha 6 za klíčový a který by mohl být v provozu bez dalšího omezování následujícími dopravními stavbami (realizovanými HMP).

Dále městská část předpokládá, že navržené řešení křižovatky Fajtlova x K Letišti zohlední jak budoucí prodloužení tramvajové trati ve směru k letišti, tak dopravní zátěž s dostatečnou rezervou pro autobusový terminál, P+R i další koordinované stavební záměry (zástavba jižně od OC Šestka) generující další dopravní zatížení. Křižovatku je nutno řešit s dostatečnou rezervou vzhledem k přímému přístupu k Terminálům Letiště Václava Havla.

„Z terminálu Dlouhá míle se nesmí stát druhý nešťastný Veleslavín se špatnou dopravní kapacitou. Je potřeba, aby dopravní hub Dlouhá míle byl postaven precizně a kapacitně pro všechny druhy dopravy. Největší obavy máme z nedostatečné kapacity na přilehlých křižovatkách mezi Pražským okruhem a terminálem. Klíčové je pro nás, aby projekt zahrnoval prostorovou rezervu pro prodloužení tramvaje z Dlouhé míle k Terminálu 3 a záchytné parkoviště bylo rovnou postaveno jako vícepodlažní,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

Úsek železniční trati mezi stanicemi Praha-Ruzyně a Letiště Václava Havla je jednou z částí rozsáhlého souboru staveb celkové modernizace železničního spojení Prahy s Kladnem a Letištěm Václava Havla.

Na jihu na něj navazuje stavba Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně), na severu pak Novostavba ŽST Praha – Letiště Václava Havla (LVH).

Celková délka úseku je cca 4 km. Trať je navržena jako dvoukolejná, elektrifikovaná. V tomto úseku je vedena v zářezu. Součástí stavby jsou navazující komunikace, mosty a tunely, všechny související sítě a technologická zařízení, sadové úpravy atd. Podstatnou součástí projektu je zastávka Praha-Dlouhá Míle s kapacitním parkovištěm P+R, terminálem příměstských autobusů a se zastávkou tramvajové trati prodloužené ze sídliště Dědina.

TZ Praha 6