Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu (prosinec)

V úterý 13. prosince 2023 se konalo sedmé jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

  1. Přivítání a návrh programu a průběh setkání
  2. Zhodnocení otevření TT Dědina
  3. Řešení a průběh dokončovacích prací na TT
  4. Zhodnocení funkčnosti Komise-pracovní skupiny

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 16.00 hod. zahájil jednání. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Komise byla seznámena se zaslanými podněty a informacemi od zástupce ROPID, M. Fafejty, které byly zařazeny na jednání komise.

problematika přestupu TRAM – BUS č. 225
Pravidelné zpoždění a chybějící ranní spoje linky 225. ROPID tento problém intenzivně řeší, zatím se podařilo prodloužit jízdní dobu tramvají po Evropské o 1 minutu a mírně posunout BUS 225.
Na základě podnětu občanů, že nevychází přestupy díky pravidelnému zpoždění tramvajové linky 26, tuto problematiku také řešil minulý týden radní Ondřej M. Hrubeš.

ohrožení bezpečnosti na přechodu u ZŠ ve Vlastině ulici
Dochází k objíždění tramvají vozidly v zastávce Vlastina směrem do centra. Komise se dohodla, že bude podán podnět na realizaci vhodného řešení, vedoucího k odstranění tohoto nešvaru, paralelně za MČ Praha 6 (radní Ondřej Matěj Hrubeš) i DPP (Ing. Filip Jiřík). DPP požádá projektanta a následně stavební úřad o stanovisko k možnostem řešení.

sjednocené zastávky tramvaje s BUS 108/191/910
Byl spuštěn provoz sdružené zastávky Divoká Šárka směrem do centra s linkami 108, 191 a 910 za
současného zprovoznění signalizace upřednostňující tramvaje. Tato signalizace zatím funguje obstojně, až na linku 191 ve směru z centra, kde dochází k nedostatečné propustnosti této BUS linky při levém odbočení ze zastávky Divoká Šárka do ulice Vlastina, tato skutečnost bude řešena.

změna obsazenosti linek 225/108/168
Obyvatelé staré Ruzyně začínají více využívat minibusy 108 a 168, které jedou přímo na metro a na Petřiny. ROPID situaci monitoruje a na tuto skutečnost bude reagovat.

obsazenost linky 191
Na této lince není zatím zaznamenán žádný úbytek cestujících, nicméně průzkum a zhodnocení přesunu cestujících v rámci linek PID provede ROPID až po 11 měsících od uvedení do provozu TT Dědina.

přechod k tramvajové zastávce Sídliště Na Dědině
Radní Ondřej Matěj Hrubeš informoval o připravovaném požadavku spolku pro nevidomé a slabozraké na zřízení světelně-akustické signalizace na přechodu k tramvajové zastávce Sídliště Na Dědině, které bude třeba řešit. DPP požádá projektanta a následně stavební úřad o stanovisko k možnostem řešení

doplnění mobiliáře na BUS zastávku Dědina směrem z centra
Radní Ondřej Matěj Hrubeš informoval o požadavku občanů na instalaci přístřešku a odpadkového koše na zastávku Dědina směrem z centra.

křižovatka Drnovská x Dědinská
Křižovatka je vymezena dočasně umístěnými plastovými bloky, které se vlivem dopravy posunují. Z tohoto důvodu bude MČ Praha 6 zpracovávat celkové řešení této křižovatky, která by měla již trvalý charakter kruhového objezdu.

revize plnění všech úkolů Komise – Pracovní skupiny pro TT Dědina
Většina úkolů vzniklých během funkčního období komise byla již vyřízena, zůstávají následující úkoly, které jsou průběžně řešeny a plněny:
-­ mobiliáře na kola
­- zastřešení a zkrácení zastávky Nádraží Veleslavín

Filip Jiřík za DPP informoval o perfektně odkomunikované akci nutné výměny stromů podél nové TT Dědina radním MČ Praha 6 Petrem Palackým směrem k občanům.

hluk z TT Dědina v úseku Vlastina – Sídliště Na Dědině
Komise byla seznámena s množstvím stížností obyvatel na hluk z projíždějících tramvají především v nočních hodinách a s námětem radního Hrubeše snížit v dotčeném úseku Vlastiny ulice rychlost tramvají na 30km/h v nočních hodinách. Počátkem roku 2024 proběhne po dokončení všech zbývajících stavebních činností měření hluku a na základě vyhodnocení tohoto měření se stanoví možné řešení.

nedokončené věci k datu zprovoznění TT Dědina (22. 10. 2023)
DPP informoval, že akce, které k tomuto datu nebyly dokončené, tak zdárně pokračují.
– sadbová úprava: nedokončeno vlivem počasí, chybí jednotky kusů stromů, které budou
vysazeny s nástupem jarního počasí
­- inženýrské sítě: budou dokončeny s nástupem jarního počasí,
-­ povrchy: chybí dokončit chodníky na Evropské ul. a ul. U Silnice (oprava mimo rozsah stavby
TT), které budou dokončeny na jaře, povrch vozovky ul. U Silnice bude dokončen do konce roku
2023

parkovací dům Dědina
27.11.2023 RHMP schválila výběr zhotovitele stavby. Nyní se připravuje podpis smlouvy se
zhotovitelem stavby.

obsazenost parkovacích míst na Dědině
Komise byla seznámena s mapou znázorňující denní i noční obsazenost parkovací kapacity v oblasti Dědiny, ze které vyplývá, že stavba parkovacího domu je nezbytná.

místa pro přecházení Na Dědině
Podnět na vyznačení míst pro přecházení převzal k řešení zástupce DPP Ing. Filip Jiřík. DPP požádá projektanta a následně stavební úřad o stanovisko k možnostem řešení.

Členové komise se shodli na tom, že se v průběhu funkčního období Komise – pracovní skupiny pro TT Dědina podařilo na jednotlivých jednáních podchytit a doladit spoustu věcí, které budou mít kladný vliv na provoz nové TT.

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza poděkoval všem členům za odvedenou práci a toto poslední jednání v 17.00 hod. ukončil.