Zápis komise pro dopravu a bezpečnost (červen)

Ve čtvrtek 1. června 2023 proběhlo 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost RMČ Prahy 6. O čem se na tomto setkání jednalo si můžete přečíst v následujícím přepise Zápisu z jednání.

PROGRAM:

1) Schválení zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu jednání

3) Zřízení míst pro vyhrazená stání pro jednostopá vozidla (průběžné zhodnocení stavu)

4) Dopravní situace na Vítězném náměstí

5) Zřízení přechodu pro chodce na Evropské

a) před OC Bořislavka

b) mezi Hadovkou a Thákurovou

6) Přesun přechodu pro chodce v ulici Libocká

7) Rozšíření zelených tramvajových pásů – svršky (tráva, suchomilné rostliny) na území P6.

8) Různé
– Zřízení přechodu pro chodce obecně
– Autobus 164

Místopředseda komise Jan Matas přivítal přítomné členy a hosty jednání komise a v 17,05 hod. zahájil jednání komise. Omluvil předsedu Vladimíra Šuvarinu, který se zdržel v dopravní špičce a dorazil v 17.23 hod.

Jednání komise se účastnili hosté z řad veřejnosti a zastupitelů, kteří jsou jmenovitě uvedeni na prezenční listině.

1/ Schválení zápisu z minulého jednání
K zaslanému ověřenému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
hlasování: pro 6 / proti 0 / zdrželo se 0
Usnesení: Komise pro dopravu a bezpečnost schválila ověřený zápis z 2. jednání.

2/ Schválení programu 3. jednání KDB
K návrhu programu jednání byly vzneseny návrhy na doplnění:
– zařazení bodu 8. Různé
– zařadit témata do bodu Různé:
a) Zřízení přechodu pro chodce obecně
b) Autobus 164
hlasování: pro 6 / proti 0 / zdrželo se 0
Usnesení: Komise pro dopravu a bezpečnost schválila navržený program 3. jednání.

3/ Zřízení míst pro vyhrazená stání pro jednostopá vozidla (průběžné zhodnocení stavu)
Miloš Vlach představil studii parkovacích ploch pro sdílená jednostopá vozidla na mapě. Konkrétně byla řešena současná i potenciální možná místa k umístění parkovacích ploch v Praze 6. Ambicí je, aby vznikalo spíše méně velkokapacitních stanovišť a více malokapacitních. Navrhnul vytvořit metodiku, která zamezí vytvoření chaosu, který v některých zónách nyní je. Všem členům přislíbil rozeslat kopii, se kterou bude možné dále pracovat a kde si každý člen bude moci přidat svoji vrstvu, pracovat v ní a zaznamenávat návrhy.
Místopředseda komise předal řízení jednání příchozímu předsedovi Vladimíru Šuvarinovi v 17.23. hod.
Předseda požádal členy komise o doplňování informaci do této mapy v nových vrstvách.
Radní Ondřej Matěj Hrubeš poděkoval za hezky zpracovaný podklad pro práci na síti vyhrazeného stání pro jednostopá vozidla a na dotaz informoval o výsledku jednání se zřizovateli sdílených jednostopých vozidel, kterým je snaha vydat se cestou memoranda o spolupráci.

4/ Dopravní situace na Vítězném náměstí
Proběhla diskuse k možnostem a řešením, jak ulevit dopravě kolem Vítězného náměstí.
Jaromír Prouza seznámil s aktuální situací týkající se hromadné dopravy v tomto místě, kdy není v současné chvíli možné pro MHD zajistit plynulý provoz a informoval, že na toto téma již proběhlo i jednání radního Ondřeje Matěje Hrubeše s DPP. Problém způsobuje především automaticky řízený provoz tunelového komplexu Blanka, který vyhodnocuje situaci bez ohledu na dopravní situaci v diskutovaném místě.
Diskutována byla informace k rekonstrukci Vítězného náměstí, řešení přechodu pro chodce před vjezdem do tunelu a snaha o řešení situace kolem Vítězného náměstí s MHMP a Policií ČR, kdy jedna z možností je regulace dopravy již před vjezdem do Prahy.
Jaromír Prouza představil návrh na úpravu dopravního řešení (žluté šrafování) v místě odbočení linky 143 z ulice Patočkova do ulice Myslbekova. Předseda požádal o zaslání tohoto návrhu mailem, aby toto mohl prodiskutovat na Komisi-pracovní skupině Besip.
USNESENÍ: Komise pro dopravu a bezpečnost žádá radního pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše, aby prosazoval toto usnesení, pramenící z usnesení ZMČ Praha 6 a zvýšil tlak na HMP o zřízení projektu dynamického řízení dopravy.
hlasování: pro 7 / proti 0 / zdrželo se 0

5/ Zřízení přechodu pro chodce na Evropské
a) před OC Bořislavka Předseda představil současnou situaci a informoval, jaké kroky byly v tomto bodě v minulosti činěny. Nápad je zpracován, ale nebyl schválen Policií ČR z důvodu bezpečnosti. Proběhla diskuse ke vhodnosti a možnému řešení přechodu v tomto místě. Do příštího programu jednání KDB poprosil předseda Vladimír Šuvarina o navrácení se do tohoto bodu k dalšímu řešení.
b) mezi Hadovkou a Thákurovou Diskuze k možnosti a vhodnosti zřízení přechodu pro chodce v místě Evropská x Kanadská x Na Vlčovce. Bude prověřena možnost zřízení přechodu v ul. Evropská mezi ulicemi Šárecká x Na Vlčovce, naproti Kpt. Nálepky. Na příštím jednání bude toto téma opět v řešení.

6/ Přesun přechodu pro chodce v ulici Libocká
Návrh přesunout přechod v ul. Libocká o kousek výše. Předseda zjistí možnosti do příštího jednání.

7/ Rozšíření zelených tramvajových pásů – svršky (tráva, suchomilné rostliny) na území P6.
V 18.22 hod. odchod Vladimíra Schnappela – počet přítomných členů snížen na 6.
Členové byli informováni o pilotním projektu Dopravního podniku hl. m. Prahy v ulici Bělohorská.
USNESENÍ: Komise dopravní a bezpečnostní žádá radního pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše, aby zahájil diskusi s DPP ohledně stavu pilotního provozu zazeleňování tramvajových tratí suchomilnými rostlinami a ohledně možnosti doplnění nezazeleněných tramvajových tratí suchomilnými rostlinami.
hlasování: pro 6 / proti 0 / zdrželo se 0

8/ Různé
a) Zřízení přechodů pro chodce obecně
– Lukáš Novák – návrh na zřízení přechodu pro chodce na Flemingově náměstí v ulici Thákurova. Informoval, že na tomto náměstí je enormně zvýšen provoz.
– Předseda komise navrhl požádat o informace, v jakém stavu je připravovaná revitalizace Flémingova nám.
– Proběhla diskuse k možnostem zřízení přechodu v místě Českomalínská x Bubenečská; hodně poptávaný přechod Jaselská x Bubenečská. U Pramene – představen návrh projektu.
– Předseda komise informoval o zpracovávaných návrzích k přístupům do Stromovky, kterými se zabývá. Představil možnosti na mapě.

b) Autobus 164 – Miloš Vlach představil podnět od občana, že tento autobus je v dezolátním stavu a jezdí pozdě nebo vůbec. Tento stav potvrdil Jaromír Prouza. Radní Ondřej Matěj Hrubeš doplnil, že zaslal na ROPID již v listopadu dopis, ve kterém žádal větší dohled nad dodržováním jízdního řádu této linky, protože i na toto přichází stížnosti. Kontrola objednané kvality je na ROPIDu. Tento problém již radní Ondřej Matěj Hrubeš řešil s náměstkem HMP Zdeňkem Hřibem.

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost Vladimír Šuvarina jednání v 19.05 hod. ukončil.