Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu (únor)

V pondělí 1. února 2023 se konalo druhé jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Přivítání a návrh programu a průběh setkání
 2. Kontrola stavu vzešlých úkolů z 1. jednání pracovní skupiny
 3. Nově vzešlé dotazy obyvatel v souvislosti se stavbou TT, případně zástupců jednotlivých institucí
 4. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise
 5. Různé
 1. Zahájení

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 17.06 hod. zahájil jednání. Představil program jednání 

 1. Kontrola stavu vzešlých úkolů z 1. jednání pracovní skupiny
 • Vybavení tramvajové smyčky Dědina stojany na kola

Ing. Filip Jiřík (DPP) – za dopravní podnik zjistil následující: projektant DPP zpracoval 3 varianty cykloboxů a umístění cyklostojanů u zastávek po trase. Celá tato věc byla konzultována s TSK, která v současné chvíli žádné cyklostojany nepřipravuje.

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) – informoval, že na základě obnoveného požadavku na umístění cyklostojanů to bylo ze strany správy TSK přímo odmítnuto jako nevhodné, nicméně se podařilo přesvědčit TSK, aby to do stavby, dle projektu DPP, znovu zapracovali a cyklostojany nakonec budou pořizovat i udržovat. Navrhuje sledovat vývoj tohoto bodu průběžně dál, jako první předpokládá umístění cyklostojanů v zastávce Vlastina, která bude velmi brzy stavebně dokončena.

 • Povrch zastávky Vlastina 

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) – informoval, že TSK kategoricky odmítá mít ve své správě plochy, kde se nachází materiálové rozhraní žulová dlažba x betonová dlažba. Nastínil další možnosti a cesty, kterými by případně bylo možné zajistit povrch zastávky v lepším materiálovém složení. V tuto chvíli není rozhodnuto, pokračuje se v jednání s TSK a následuje se původní záměr přesvědčit TSK k převzetí takové plochy do své správy.

Vznesl otázku, zda by v budoucnu MČ Praha 6 podpořila v oblasti Dědina stejný postup, kterým prochází v současnosti Dejvice, a to postupná kultivace povrchů, parkovacích míst, financované z chodníkového programu.

Ondřej Matěj Hrubeš (radní MČ Praha 6) – MČ Praha 6 již nemá chodníkový program v takovém rozsahu, jaký byl v minulosti, proto se primárně musí zaměřit na opravu chodníků, které jsou ve špatném stavu, a kterých je na Praze 6 v současnosti velké množství.

Ing. Martin Fafejta (ROPID) – dotázal se na důvod, proč TSK vidí rozhraní betonu a mozaiky jako problematické, když je takových míst v okolí Vlastina několik. Historicky v těchto místech byla kamenná mozaika použita a v 90. letech minulého století bohužel nahrazena asfaltem nebo zámkovou dlažbou. Kamenná mozaika je kvalitní, oproti betonu vydrží desítky let a místo esteticky povyšuje.

Ing. Filip Jiřík (DPP) – informoval, že i z nezávislého jednání DPP s TSK vyplývá, že TSK se hlásí ke správě daného místa, ale přijatelná je pro ně pouze varianta jednotného materiálového složení, v tomto případě zámková dlažba.

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) a Ing. Filip Jiřík (DPP) informovali členy komise, že DPP má povinnost obnovit všechny povrchy, které svojí stavbou zasáhl, až k rozhraní nějakého logického celku. Pokud na základě vedených jednání nedojde k jinému rozhodnutí, tak v místě zastávky Vlastina bude použita betonová zámková dlažba jednotně s chodníkem. 

 • Zavlažování zatravněných tramvajových svršků

Ing. Filip Jiřík (DPP) – potvrdil, že zavlažování je navrženo na všechny úseky se zatravněním tramvajové trati

 • Únosnost trakčních stožárů pro zavěšení trolejových stop

Ing. Filip Jiřík (DPP)  – informoval přítomné, že prověřil, zda by mohly stožáry zřizované na stavbě TT podle projektu na TT v budoucnu nést také trakční vedení pro trolejbusy, se kterými se v době povolování TT v tomto místě vůbec nepočítalo. Dle prvotního prověření to možné je. Muselo by však dojít k dodatečné výměně výložníků za delší v délce cca osmi metrů (aktuálně jsou realizovány výložníky kratší jen pro tramvajovou trakci).

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza poděkoval DPP za zlepšení komunikace a informování občanů Prahy 6 v návaznosti na stavbu TT na Dědinu.

 • Kultivace zastávky Nádraží Veleslavín

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) – seznámil přítomné s aktuálně řešeným problémem týkající se majetkových práv ke stávajícím přístřeškům a informoval, že THMP nemůže umístit nové přístřešky do doby, než se podaří dořešit spor o vlastnictví přístřešků stávajících. Po dořešení vlastnického sporu bude v rámci zhodnocení majetku následovat založení úplně nové investiční akce, aby bylo možné zrekonstruovat zastávku v celém jejím prostoru a se všemi požadovanými prvky. V návaznosti na zmíněné problémy, které tuto zastávku provází, se předpokládá, že nebude reálné dokončit zkrácenou zastávku ve variantě THMP ke dni zprovoznění TT na Dědinu

Ing. Martin Fafejta (ROPID) – upozornil, že na zhoršené přestupní podmínky metro-tram oproti současnému stavu metro-bus a na zlepšení přestupní vazby metr-tram apeloval již před několika lety na dopravní komisi MČP6. Informoval přítomné, že se pokusí požádat THMP, aby nové přístřešky určené namísto současných nepoužívaných pro bývalou linku 216 v Evropské ulici byly umístěny na tramvajovou zastávku Nádraží Veleslavín směrem z centra. Tyto přístřešky mohou být instalovány na tramvajový ostrůvek vedle těch současných ve vlastnictví společnosti Rencar.

Následně proběhly návrhy na zavedení postupných kroků vedoucích k dosažení kompletní rekonstrukce zastávky v požadovaném provedení.

Ing. Martin Fafejta (ROPID) – má obavu, aby se přestupní uzel Nádraží Veleslavín nesetkal s velkou mírou kritiky, která by mohla vrhnout negativní emoce na jinak velmi zdařilý projekt tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina. Zmírnění kritiky je velmi důležité ke kladnému projednání dalších plánovaných tramvajových tratí v Praze, které jsou v současnosti na začátku samotného projektování. Negativní emoce u tramvají na Dědinu by mohla řada odpůrců v Bohnicích, případně Malešicích použít proti tramvajím tam.

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) – v návaznosti na Martina Fafejtu navrhnul postupovat v etapách a nejprve, k datu zprovoznění TT, zastávku tramvaje Nádraží Veleslavín z centra pouze zkrátit. Za vhodný považuje stejný postup jako v případě zastávky Průběžná.

Ing. Lukáš Novák – v případě rekonstrukce na etapy, považuje za nutné velmi dobře komunikovat uvedené kroky ve směru k veřejnosti a současně ji dopředu seznámit s výsledným celkem. 

Mgr. Martin Suchan – vznesl dotaz, zda budou na zastávce zřízeny eskalátory.

Ing. Martin Fafejta (ROPID) – informoval o dřívějším požadavku na zřízení eskalátoru k tramvajovému ostrůvku z vestibulu metra. Tento požadavek Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zamítl, jako technicky neřešitelný.

Ing. Filip Jiřík (DPP)  – potvrdil, že DPP řeší myšlenku zkrácení zastávky a v této věci komunikuje s ROPIDEM. Nicméně DPP musí před zkrácením prověřit, jak se takové zkrácení bude chovat vůči světelné signalizaci a navrhuje nejprve na zastávku umístit přenosné označníky a po určitou dobu celou věc sledovat a vyhodnocovat a až následně zastávku zkrátit a umístit označníky trvalé. Poznamenal, že investiční akce ke zmíněné zastávce Průběžná, kterou uvádí jako vzor Ing. arch. Václav Brejška, byla akcí Prahy 10, nikoliv DPP.

Ing. Martin Fafejta (ROPID) poprosil členy Komise – pracovní skupiny pro TT na Dědinu, zda by bylo možné požádat DPP jménem komise, aby testování za pomocí mobilních označníků proběhlo co nejdříve a s otevřením TT na Dědinu byla již známá jejich definitivní poloha a označník se následně mohl zasunout do země. Všichni členové komise s návrhem souhlasili a pověřili tímto úkolem Ing. Filipa Jiříka 

Ing. arch. Václav Brejška (MHMP) – uvedl, že vidí smysl v založení investiční akce pro danou věc. Přestože je omezená, jedná se o tvorbu veřejného prostoru a kultivace míst, v tomto případě zlepšení zastávky s výhodami pro snadnější úpravy v budoucnu. Představil dva způsoby, jak toto administrativně řešit. Následně se dotázal členů, zda na tomto bodě panuje shoda, všichni přítomní se vyslovili pro. 

Ing. Filip Jiřík (DPP) – poznamenal, že danou věc nerozporuje, přestože je pro DPP živičný povrch vyhovující, ale pokud bude požadavek ze strany relevantního partnera na založení investiční akce, pak se tomu nebrání.

 • Vyzvat ředitele DPP ke zřízení informačního webu 

Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) – informoval, že generálního ředitele DPP oslovil a ten přislíbil, že do konce ledna bude na webu založena na toto téma speciální sekce nejen k TT na Dědinu, ale i k jiným akcím. Doposud zveřejněna nebyla, nicméně to považuje pouze za opožděné a současně informoval, že komunikace s DPP se zlepšila a ve chvíli, kdy MČ Praha 6 potřebovala získat informace týkající se dané stavby pro své informační kanály, dostalo se jí od DPP perfektního informačního servisu a za to mu poděkoval. 

 • Možnost osazení trolejového vedení na sloupy veřejného osvětlení

Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) – úkol je stále ve fázi zjišťovací, odpověď z THMP stále nedostal.

 • Návrhy vhodných míst k vybudování cyklostojanů

Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) – tento úkol je v řešení, vytipovávají se místa v sídlišti Dědina, Ruzyně-Liboc a zároveň přicházejí i návrhy z více stran.

 • Nová zeď u Ministerstva obrany

Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) – konzultoval nápad výtvarného zpracování nové zdi s radním pro kulturu, který tento návrh uvítal stejně tak, jako odbor dopravy MČ Praha 6. Tento bod přislíbil komunikovat starosta MČ Praha 6 s ministryní obrany ČR. O výsledku bude komise informována.

 • Parkování rezidentů v době výstavby TT Dědina

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza a radní MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš – představili monitoring obsazenosti parkování formou denních a nočních map zpracovaných za listopad a prosinec loňského roku (za leden data ještě nejsou), které si vyžádala MČ Praha 6 na základě stížnosti občanů, že nemají kde parkovat. V tomto bodě bude opět otevřena komunikace s Ministerstvem obrany na téma parkování v Drnovské ulici, která byla na přelomu roku ze strany ministerstva zamítnuta.

Ing. Martin Fafejta (ROPID) – informoval, že od 18. 02. 2023 bude nově ulice Vlastina jednosměrná v celé délce od křižovatky s ulicí Ciolkovského až po křižovatku s ulicí U Silnice. Toto omezení klade nároky na zavedení náhradní autobusové dopravy, u níž nepůjde zrealizovat přímou autobusovou linku k poště a zdravotnímu středisku v OD Delta. Ze zastávky Sídliště Na Dědině bude možné cestovat pouze ve směru do centra. Ve směru z centra bude linka 191 objíždět ulicí Navigátorů a Dědinská. Náhradní zastávky budou umístěny tak, aby docházkovou vzdálenost do sídliště zkracovaly na minimum možného. Jedinou autobusovou linkou, kterou se půjde dostat do blízkosti OD Delta a ZŠ Dědina, bude midibusová linka 108, jejíž výstupní zastávka bude umístěna v ulici Pod Cihelnou a nástupní v ulici Hodčina.

Ondřej Matěj Hrubeš poprosil zástupce ROPID, zda by mohla MČ Praha 6 obdržet informace o těchto změnách v linkovém vedení v dostatečném předstihu.

Ing. Filip Jiřík (DPP) – požádal za DPP a současně za všechny členy komise, zda by bylo možné obdržet představené mapy se zakreslenou obsazeností zón placeného stání v oblasti Ruzyně – Liboc. Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) přislíbil zaslání zmíněných map všem členům komise a následně připraví tyto data za další monitorovací období na další jednání Komise – pracovní skupiny TT Na Dědinu.

listopad 2022 – den
listopad 2022 – noc
prosinec 2022 – den
prosinec 2022 – noc
 1. Nově vzešlé dotazy obyvatel v souvislosti se stavbou TT, případně zástupců jednotlivých institucí

Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) – seznámil členy s obdrženým dotazem z Dědiny, proč se neplánuje zřízení světelně signalizačního zařízení (SSZ) u Delty. Ing. Martin Fafejta (ROPID) informoval, že pokud to není nutné, SSZ se nezřizuje z důvodu zajištění plynulé městské dopravy. V místě bude po rekonstrukci zajištěno bezpečnější přecházení přes komunikaci s ochrannými ostrůvky.

 1. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise 

Ing. Filip Jiřík (DPP)  

„Komise – pracovní skupina pro TT na Dědinu, žádá DPP, aby testování zkrácení zastávek tramvají Nádraží Veleslavín v obou směrech na délku jedné soupravy v zadní části zastávky za pomocí mobilních označníků provedl co nejdříve. V případě kladného výsledku zkušebního zkrácení by s otevřením TT na Dědinu byly na zkrácené zastávce označníky zahloubeny v definitivní poloze do země“

Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6) 

Zašle mapy s monitoringem obsazenosti zón placeného stání v oblasti Ruzyně – Liboc za období listopad + prosinec všem členům komise-pracovní skupiny do emailu a na následné jednání Komise – pracovní skupiny pro TT Na Dědinu připraví tento monitoring za další období. 

 • Průběžné a sledované úkoly 
 1. Cyklostojany – na příští jednání aktualizace stavu
 2. Možnost osazení trolejového vedení na sloupy veřejného osvětlení
 3. Informace o výsledku jednání o návrhu na výtvarné graffiti na nové zdi
 1. Různé

Proběhla diskuse na téma pojmenovávání zastávek a jejich schválené názvy. Ing. Martin Fafejta (ROPID) představil navržená jména nových zastávek a seznámil členy, jakým způsobem se přistupuje k pojmenovávání zastávek a stanic. Současně informoval o snaze ROPIDu vyhnout se případné reklamě, která by se mohla odrážet v názvech zastávek. Zastávky Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského zůstanou zachovány, konečná tramvajová zastávka ponese nově název Dědina. Pro tyto účely byl v roce 2022 změněn název zastávky Dědina v ulici Evropská na nový název Navigátorů.

Zástupci DPP a ROPIDu projevili zájem, zda by mohla být založena pracovní skupina k tramvajové trati na Strahov, která je ve fázi příprav. Ondřej Matěj Hrubeš tento podnět přivítal a souhlasí se zřízením skupiny.

Předseda komise poděkoval přítomným členům za účast a v 18.15 hod. jednání ukončil.

Příští jednání Komise-pracovní skupiny pro TT na Dědinu se uskuteční 09. 03. 2023.